භාණ්ඩ ඇණවුම් කරන ආකාරය


අප වේබ් අඩවිය තුල ක්‍රම දෙකකට භාණ්ඩ ඇණවුම් කල හැක


      • 1) කෙටි පණිවිඩයක් මගින් ඔබට අවශ්‍යය භාණ්ඩ ඇණවුම් කල හැක. ඒ සඳහා ඔබ කලයුත්ත්‍ෙ ජංගම දුරකතනය මගින් අප වෙත පහත දැක්ව‍ෙන ආකාරයට කෙටි පණිවිඩයක් එවිම පමනි.
                 

      • 2) අප වෙබ් අඩවිය තුල ලියාපදිංචි (Register)වී භාණ්ඩ ඇනවුම් කිරීමයි. ඒ සඳහා පහත රූප රාමු පෙළ උපයෝගී කරගන්න.